Adatkezelési tájékoztató


A CSAKZO Bt szerződéses ügyfelei és azok ügyfelei részére a Bt. által kezelt személyes adatokról


Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a Bt (a továbbiakban: Bt.) által végzett felmérésekkel összefüggésben történő kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.


Mit és miért kezelünk?
A felmérések elvégzéséhez a Megbízónk által átadott személyes adatai közül az alábbiakat kezeljük:
a) kapcsolattartási adatként a nevét, valamint telefonszámát, elektronikus levelezési címét Felhívjuk figyelmét, hogy a fent felsorolt adatokon kívül, egyéb adatot nem használunk fel a felmérés teljesítése érdekében. Munkatársaink a Megbízóval kötött szerződéssel összefüggésben megismert minden információ tekintetében titoktartásra kötelezettek.

Az adatkezelés célja
A CSAKZO Bt által végzett tevékenység, a Megbízó ügyfelei elégedettségének felmérése, melyet informatikai rendszerén keresztül végez. A CSAKZO Bt. mint adatfeldolgozó, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatfeldolgozás megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A CSAKZO Bt elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.


Az adatkezelés jogalapja
a) a Megbízóval megkötött szerződés Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik. Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében? A rögzített adatok tekintetében az adatfeldolgozó Társaság: - név: CSAKZO Bt - székhely: 1116 Budapest, Zsurló u.27 - adószám: 20252955-1-43 - képviseli: Csák Zoltán Csak Társaságunk munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.


Az adatfeldolgozó e tevékenysége során az adatokat más adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak nem továbbítja. Az adatfeldolgozó az Ön - adataihoz a Megbízóval kötött szerződésben foglaltak teljesítése érdekében fér hozzá, - adatait e kötelezettségek teljesítésén túl nem használja fel. Az adatkezelés alacsony kockázatú, biztonságát a következő informatikai biztonsági megoldások szolgálják:
- informatikai rendszer védelme
- adatok titkosítása
A Társaság az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezeli, ha és amíg a fent megjelölt adatkezelési cél fennáll. A Megbízó és az adatfeldolgozó kiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljen, ezért kérjük, hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeljük, a Megbízónkat (a Társaságot, ahol Ön a szolgáltatást igénybe vette) haladéktalanul értesítse.


Meddig kezeljük az Ön adatait?
Az Ön kapcsolattartási adatait a felmérést követő 1 hónap elteltével csak akkor kezeljük, ha azt a Megbízó kifejezetten kéri, abban az esetben, ha ahhoz Ön kifejezetten hozzájárul. Az Ön e-mail címét hozzájárulása esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Kérheti-e Ön az adatok törlését, illetve felhasználásuk korlátozását? Ön kérheti a kezelt személyes adatok törlését vagy felhasználásuk korlátozását, ha álláspontja szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik. Emellett Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén Társaságunk a személyes adatokat a továbbiakban nem kezeli, megsemmisíti, és erről tájékoztatjuk a Megrendelőt is. Végül Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.


Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?
Minden egyes kérdőív más és más adatkezelőhöz (kérdőív szerkesztőhöz) tartozhat. A kérdőív kitöltésére kapott e-mail felkérést megnyitva megtekintheti, hogy ki volt a felkérés adatkezelője. Azon felmérések, amelyeknél nem jelenik meg adatkezelő, anonim módon történtek vagy hamarosan törlésre fognak kerülni. Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet a tárolt adatokról. E kéréseit – adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük.


Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a következő elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk: a) info@eztmondtak.hu Ugyanezen az elérhetőségen fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is. Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27., levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c., www.naih.hu) fordulhat.