Használati feltételek


Eztmondtak.Hu használati és működési szabályzataA jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) a CSAKZO Bt. (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-06-721151 cégjegyzékszámon; székhelye: 1116 Budapest, Zsurló u 27, adószáma: 20252955-1-43; elektronikus levelezési címe: info@eztmondtak.hu, telefon: +36309329848 továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Eztmondtak.hu internetes lapon (a továbbiakban együttesen: Weblap vagy Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weblap használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet.

1. Általános rendelkezések
A Szolgáltató helyet biztosít Felhasználói részére termékeik és szolgáltatásaik internetes közvéleménykutatásához Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan természetes és jogi személy, aki megtekinti a Weblapot (a továbbiakban: Felhasználó).
A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan felhasználói fiók létrehozása esetén a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.
A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit. Kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozásával, a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információkat rögzíti és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra felhasználja.
A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett kérdőívek és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Szolgáltató köteles archiválni.
A Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a kérdőívek közzétételének időtartamát. A Szolgáltató a módosításról a nyitóoldalon, a Weblap felhasználási feltételeket tartalmazó részén tesz közzé. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is. A Szolgáltató egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja. Amennyiben Felhasználó a módosított Szabályzat vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Társaság Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, a Szabályzat rendelkezései szerint.

2. A Szolgáltatás igénybevétele
A Weblapon a Szolgáltatások kizárólag felhasználói fiók létrehozásával érhetőek el. A Weblapon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.

A Szolgáltatás igénybevételekor a vonatkozó gomb megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz (megrendelés) a kiválasztott Szolgáltatás igénybevételére, amelyre a Szolgáltató annak megküldésétől számított lehető legrövidebb időtartamon, de legfeljebb 48 órán belül automatikusan emailt küld a Felhasználó részére, az általa megadott e-mailcímre és a Felhasználó megrendelésének beérkezését megerősíti. A Felhasználó fizetős szolgáltatás igénybevétele esetén a fizetés teljesítésével véglegesítheti megrendelési szándékát. A Társaság ezen tényekről a Felhasználót e-mailen értesíti. A Társaság és a Felhasználó közötti szerződés minden esetben a Felhasználó által tett igénybevételre vonatkozó nyilatkozat Társaság által történő visszaigazolásával jön létre.
A Felhasználó a kérdőív feltöltéséhez önálló felhasználói fiókot hozhat létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím és jelszó, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:
• a Szolgáltató által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy
• a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.
A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Szolgáltató által történő visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított 60. (hatvanadik) napra (felmondási idő), amely a Szolgáltatóval létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Szolgáltató akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Szolgáltató felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így felhasználói fiókhoz kötött cselekményeket nem végezhet, így különösen új Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a regisztrációhoz köthető kérdőívek a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek.
A Szolgáltató jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. A Szolgáltató felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató esetleges kárát megtéríteni. A Felhasználó és a Szolgáltató között határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.
A Felhasználó által feltöltött kérdőívek a Felhasználó által bármikor törölhetők a közzétételükre vonatkozó határozott időtartam alatt. A kérdőív Felhasználó által történő törlése esetén véglegesen törlődik, azt a Szolgáltató a továbbiakban nem tárolja. Az archivált kérdőívek a Weboldalon kizárólag a Felhasználó részére hozzáférhetőek, a Weboldalon harmadik személyek által hozzáférhetően nem kerülnek közzétételre, megválaszolásuk nem lesz elérhető.
A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független körülmények okoznak.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosul.